Савет за младе

Сходно Закону о младима Влада Републике Србије, на предлог Министарства омладине и спорта, образује Савет за младе као саветодавно тело које подстиче и усклађује активности у вези са развојем, остваривањем и спровођењем омладинске политике и предлаже мере за њено унапређивање.

Савет за младе чине представници органа државне управе у чијем су делокругу области од интереса за младе, покрајинског органа управе надлежног за питања младих, удружења младих, удружења за младе и њихових савеза, канцеларија за младе, заједнички представник националних савета националних мањина и угледни стручњаци.

Најмање једну трећину чланова Савета чине представници младих из реда удружења младих, удружења за младе и њихових савеза.

Top