Saradnja sa Evropskom komisijom

Kada je reč o podsticanju i ostvarivanju međunarodne saradnje koja se odnosi na omladinu, a koja za cilj ima jačanje institucionalne pozicije Ministarstva omladine i sporta na evropskoj sceni, posebno je značajna saradnja sa Evropskom unijom (EU), odnosno Evropskom komisijom (EK). Smatra se da je 27. aprila 2009. godine, usvajanjem nove EU Strategije za mlade pod nazivom „Mladi: Ulaganje i osnaživanje“, za period  2010-2018, otpočela nova era evropske politike za mlade.

Nova EU Strategija za mlade ističe da budućnost Evrope zavisi od mladih, da su mladi dragocen resurs, ali ujedno i jedna od najranjivijih grupa u društvu (posebno u trenutnoj ekonomskoj i finansijskoj krizi) i da je zato neophodno pružiti mladima odgovarajuće mogućnosti kako bi maksimalno mogli da iskoriste svoj potencijal.

Strategija traje 9 godina i ima 3 glavna cilja:

 • Stvoriti više mogućnosti za mlade u oblasti obrazovanja i zapošljavanja 

 • Poboljšati pristup i omogućiti potpuno učešće mladih u društvu

 • Osnažiti solidarnost između mladih i društva

Na strateškom nivou, još jedan dokument EU izaziva veliku pažnju i značajan je za položaj mladih. Naime, u martu 2010. Evropska komisija predstavila je strategiju “Evropa 2020”, koja se odnosi na promovisanje ekonomskog razvoja i socijalnog jedinstva za period do 2020. godine i kojom se omladina stavlja na vrh liste prioriteta Evropske unije, što potvrđuje i kreiranje programa ”Mladi u pokretu”. Ovaj program jedna je od sedam glavnih inicijativa koje će biti realizovane na evropskom nivou do 2020.

Cilj ovog programa je da mladima učini atraktivnijim institucije visokog obrazovanja i generalno doprinese podizanju kvaliteta na svim nivoima obrazovanja i treninga u EU, promovišući mobilnost studenata i praktikanata i unapređujući situaciju u oblasti zapošljavanja mladih.

Kada sa strateškog pređemo na programski nivo, dolazimo i do programa EU za mlade „Mladi u akciji“. Program je bio namenjen mladima širom sveta, uzrasta 15-28 (u pojedinim slučajevima i 13-30) godina, kao i omladinskim organizacijama i onima koji rade sa mladima, i odnosio se na period od 2007. do 2013, uz budžet od 885 miliona evra, namenjen za realizaciju različitih omladinskih projekata, grupisanih u pet tzv. akcija:

 • Akcija 1: Mladi za Evropu

 • Akcija 2: Evropski volonterski servis

 • Akcija 3: Mladi u svetu

 • Akcija 4: Omladinski sistemi podrške

 • Akcija 5: Evropska saradnja u oblasti omladinskog rada

Ministarstvo omladine i sporta od formiranja pruža intenzivnu podršku promociji programa „Mladi u akciji“ i finansiranju obuka mladih i koordinatora KZM preko kontakt tačaka: uvedena je posebna budžetska linija za podršku kontakt tačkama u promociji programa i edukaciji za njegovo korišćenje (od 2008. do danas realizovano je pet konkursa i dodeljeno preko 16 miliona dinara; obučeno preko 1000 predstavnika nevladinih organizacija, kancelarija za mlade i lokalnih samouprava za korišćenje programa „Mladi u akciji“, organizovani treninzi, seminari i info dani, preko 10.000 mladih direktno informisano o mogućnostima programa, a preko 100.000 mladih indirektno; kreiran portal www.mladiuakciji.rs, preko 50 organizacija akreditovano za Evropski volonterski servis (od čega je pet KZM), u periodu 2008-2012. odobrena su 242  projekta organizacijama iz R.Srbije u vrednosti preko 4,2 miliona evra, što našu zemlju čini apsolutnim liderom liderom u regionu.

Kako se 2013. program „Mladi u akciji“ završava, krajem prošle i početkom ove godine otvorene su rasprave o potencijalnom programu „ERASMUS PLUS“ koji bi ga nasledio za period 2014-2020, a razgovori o njegovoj strukturi i budžetu dobijaju svoju završnu fazu – ono što je sigurno je da će novi program objediniti tri polja (obrazovanje, omladinu i sport) i da će sva tri imati svoja odvojena poglavlja i pored prvobitnih intencija Komisije da ih potpuno integriše.

Komitet za kulturu i obrazovanje Evropskog parlamenta usvojio je 27.11.2012. zakonodavni izveštaj o višegodišnjem programu za obrazovanje, obuku, omladinu i sport. Po tom izveštaju, već postojeća imena za EU programe iz oblasti obrazovanja (Comenius, Erasmus, Grundtvig and Leonardo da Vinci) ostaće važeća i nakon 2013. Dalje, postojaće po prvi put i poseban program finansiranja za sport, a uprkos inicijalnim planovima Komisije – postojaće i odvojeno poglavlje za mlade.

Prema poslednjim saznanjima deo budžeta „ERASMUS PLUS“ programa namenjen mladima, iznosio bi najmanje 1,5 milijardi evra, a aktivnosti bi bile razvrstane u tri veće celine:

 • Mladi u pokretu (Youth Moves)

 • Mladi sarađuju (Youth Cooperates)

 • Mladi odlučuju (Youth Decides)

(Više informacija o omladinskom delu ERASMUS PLUS programa imaćemo na raspolaganju početkom 2014. godine)

Još jedno polje saradnje sa EK predstavljaju indikatori za praćenje aktivnosti u oblasti omladinske politike. Evropska unija (EU) je u cilju praćenja strateških dokumenata za mlade i kreiranja integrisane omladinske politike na evropskom nivou, utvrdila 41 indikator omladinske politike (lista je dostupna na sajtu Eurostat-a), a zatim i obrazovala Ekspertsku grupu koja iste prati, evaluira i predlaže sve neophodne izmene s tim u vezi. Grupu čine predstavnici nacionalnih institucija za mlade zemalja članica EU, kao i kandidata za EU, te zemalja članica EFTA, a R.Srbija i Ministarstvo omladine i sporta od 2012. godine ravnopravno učestvuju u radu ovog ekspertskog tela.

Sa Omladinskim sektorom Generalnog direktorata za obrazovanje i kulturu EU dogovorena je redovna razmena informacija o tekućim aktivnostima, kako po pitanju indikatora, tako i u drugim oblastima realizacije omladinske politike.

 

 

Top