Покрајински секретаријат за спорт и омладину

На територији Аутономне Покрајине Војводине значај младих и омладинске политике препознат је 2002. године оснивањем Покрајинског секретаријата за спорт и омладину. Након усвајања Закона о утврђивању одређених надлежности Аутономне Покрајине  који је ступио на снагу у фебруару 2002. године, којим су пренете надлежности са Републике на Покрајину, Скупштина Аутономне Покрајине Војводине је у марту месецу донела Одлуку о покрајинској управи којом се оснива Покрајински секретаријат за спорт и омладину и утврђују његове надлежности.

У складу са Законом и Статутом Аутономне Покрајине Војводине, Покрајински секретаријат за спорт и омладину обавља послове који се односе на утврђивање интереса грађана у области спорта за територију Покрајине и обезбеђује средства за остваривање тог интереса и обавља послове покрајинске управе у области спорта и омладине који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу којима се уређују питања од покрајинског значаја у спорту, физичкој култури и у областима у вези са интересом младих.

У области спорта:

- утврђује спортске објекте и програме међународних спортских такмичења значајних за АП Војводину;

- оснива организације за обављање спортских делатности од интереса за АП Војводину;

- ближе уређује услове за обављање спортских делатности организација у области спорта и коришћење јавних спортских терена;

- утврђује преко којих се покрајинских спортских савеза задовољавају потребе и интереси грађана на територији АП Војводине када је у једној спортској грани регистровано више покрајинских гранских спортских савеза и утврђује које спортске гране су посебно значајне за АП Војводину;

- води евиденције у области спорта;

- утврђује испуњеност услова за организовање спортских приредби и обезбеђује услове за рад, односно обављање делатности Покрајинског завода за спорт и медицину спорта и других организацијa у области спорта.

У области омладине: 

- прати и подржава рад удружења младих и за младе, савеза, као и локалних канцеларија за младе, оснива и координира рад Савета за младе АП Вojводине у складу са Законом;

- припрема програме и предлаже мере за унапређивање положаја младих у складу са Акционим планом политике за младе;

- подржава пројекте из области које су од значаја за младе;

- предлаже установљавање награда из области спорта и омладине, награђује спортисте за остварене спортске резултате, додељује стипендије перспективним спортистима, те награђује даровиту и успешну децу и омладину у АП Војводини и континуирано подржава њихов развој.

У реализацији својих активности Покрајински секретаријат за спорт и омладину остварује сарадњу са Министарством омладине и спорта, Покрајинским заводом за спорт, Спортским савезом Војводине, покрајинским гранским спортским савезима, органима локалне самоуправе на територији АП Војводине, удружењима, организацијама за младе.

Више информација о активностима Покрајинског секретаријата за спорт и омладину можете пронаћи овде
 
 
Top