Omladinska politika na lokalnom nivou

Razvoj omladinske politike na lokalnom nivou predstavlja preduslov sveobuhvatnog rešavanja izazova sa kojima se susreću mladi u Srbiji, prvenstveno radi unapređenja kvaliteta njihovog života i osnaživanja njihovog društvenog položaja. Upravo iz tih razloga, formiranjem Ministarstva omladine i sporta, započelo se sa radom na promociji i prepoznavanju nužnosti razvoja omladinske politike na lokalnom nivou kako bi se omogućilo sprovođenje nacionalnih politika i strategija u lokalnom kontekstu. Razvijanje omladinske politike na lokalnom nivou predstavlja proces koji zahteva vreme i resurse. Svakako, početak je odluka lokalnih samouprava da žele da investiraju u mlade ljude i da razvoj omladinske politike planiraju kao jedan od strateških prioriteta.

Subjekti omladinske politike na lokalnom nivou su: (1) Kancelarija za mlade (KZM), (2) Savet za mlade, (3) Omladinski klub, (4) ustanove i (5) lokalni civilni sektor (udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi).

 
Top