Министарство омладине и спорта Републике Србије - Сектор за омладину

Оснивање Министарства омладине и спорта (МОС-а) маја 2007. године и у оквиру њега Сектора за омладину резултат је, у великој мери, активизма младих који су тражили да постоји државни орган за младе, тј. исход активног четворогодишњег заговарања младих у оквиру Коалиције младих Србије, удружења грађана и подмладака политичких странака.

Србија је била једна од ретких држава у Европи која није имала државни орган надлежан за област омладине; није имала ниједан стратешки нити правни документ који би на свеобухватан начин дефинисао и усмеравао рад са младима и за младе у циљу системске подршке младима у различитим областима друштвеног живота; активно учешће младих у друштву као и начини провођења слободног времена нису били тема интересовања нити истинског ангажовања носилаца власти; није постојала кровна организција младих нити су били утврђени услови за њено оснивање и рад; омладинске организације нису имале никакав битан утицај на доношење одлука у друштву, биле су фрагментиране и слабо су сарађивале, нису постојални механизми за учешће младих у доношењу одлука органа локалне самоуправе и државне управе нити су се систематски пратили стање, проблеми, потребе, ставови и положај младих и друштву, на локалном нивоу постојало је само пет канцеларија за младе; Фонд за младе таленте Владе Републике Србије, који је основан 2005. године, после три године постојања престао је да додељује стипендије и награде младим талентима, скоро половина младих није никада била у иностранству, постојала је мала понуда програма неформалног образовања младих, услуге каријерног вођења и саветовања полакосу се гасиле; растао је број младих и то углавном високообразованих кадрова који су желели да напусте земљу, недовољно је била развијена свест о значају самозапошљавања, развоја предузетничких вештина, одрживог развоја, здравих стилова живљења, волонтерског рада итд.

Млади нису веровали институцијама...

Уважавајући наведене чињенице МОС/Сектор за омладину од оснивања ради на развоју, унапређивању и примени омладинске политике у циљу побољшања квалитета живота младих људи у земљи и активно је на свим нивоима – од локалног до европског.

МОС обавља послове који имају за циљ унапређивање квалитета живота младих кроз подршку младима у организовању и друштвеном деловању и остваривању потенцијала на личну и друштвену добробит; израду стратегије за младе и других докумената у области омладинске политике; изградњу одрживог институционалног оквира за спровођење омладинске политике на националном и локалном нивоу; координацију активности различитих субјеката омладинске политике; спровођење истраживања о положају и потребама младих и подстицање међународне сарадње младих.

Циљ свих ових активности је омогућавање младима да буду активни и равноправни учесници у свим областима друштвеног живота и да имају једнака права и могућности за пуни развој својих потенцијала. Главни правац деловања МОС-а био је усмерен ка изради и спровођењу стратешких и законских докумената од значаја за младе кроз изградњу мреже партнера и стварање услова за активно учешће младих у свим сферама друштва и на свим нивоима. Основни принцип у раду МОС-а је партиципативност и видљивост, основни механизми за спровођење омладинске политике су канцеларије за младе и Фонд за младе таленте, а основни резултат је да је подршка младима постала један од приоритета државне политике.

Како би се циљеви садржани у НСМ успешно спроводили, МОС је успоставио сарадњу са другим органима, локалним самоуправама, удружењима, међународним донаторима, привредним сектором, институтима и другим субјектима омладинске политике.

 
Top