Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije - Normativni deo

MOS se od samog osnivanja bavio kreiranjem strateških i zakonskih dokumenata u oblasti omladinske politike. Doneta su sledeća normativna akta:

- Vlada Republike Srbije donela je, na predlog MOS-a, 9. maja 2008. godine Nacionalnu strategiju za mlade (u daljem tekstu: NSM), u čijoj je izradi, pored MOS, učestvovalo 16 ministarstava, 47 organizacija civilnog društva, brojna druga udruženja, stručnjaci - i čak 16.000 mladih ljudi, uz odvijanje širokog konsulativnog procesa koji je inicirao i organizovao MOS. Na osnovu iskazanih potreba mladih, a uzimajući u obzir domaći kontekst i 11 indikatora omladinske politike koje je preporučio Savet Evrope, u NSM je utvrđeno 11 opštih ciljeva koji se razrađuju kroz specifične ciljeve i mere koje vode njihovom ostvarivanju. Sam proces izrade NSM podvrgnut je evaluaciji nezavisnog eksperta Saveta Evrope, Fina Denstada, koji je pozitivna iskustva iz Srbije naveo kao primer dobre prakse u svom priručniku o omladinskoj politici.

- Akcioni plan za sprovođenje NSM za period 2009-2014. godine Vlada je donela 22. januara 2009. godine.

Izradu NSM pratila je analiza različitih domaćih i međunarodnih dokumenata i istraživanja iz oblasti omladinske politike što se nastavilo i tokom njene primene.

- Vlada Republike Srbije je, na predlog MOS-a, donela 4. marta 2010. godine Strategiju karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji (u daljem tekstu: SKVIS), sa Akcionim planom za njeno sprovođenje.

Karijerno vođenje i savetovanje jedan je od osnovnih instrumenata razvoja ljudskih resursa kojim se postižu kako obrazovni ciljevi tako i ciljevi ekonomskog razvoja i ciljevi socijalne jednakosti i uključenosti. MOS je prepoznajući važnost donošenja ovog strateškog dokumenta za razvoj ljudskih resursa, a posebno za mlade, što je i definisano u AP za sprovođenje NSM, iniciralo i koordiniralo sa Ministarstvom prosvete i nauke, Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja, Nacionalnom službom za zapošljavanje, Privrednom komorom Srbije i civilnim sektorom izradu istog.U Akcionom planu za sprovođenje SKVIS za period 2010-2014. godine, predviđeno je, između ostalog, i kontinuirano promovisanje karijernog vođenja i savetovanja, niz aktivnosti kancelarija za mlade koje su u funkciji bolje informisanosti, donošenja utemeljenih odluka u izboru karijere i lakše zapošljivosti mladih, kao i stvaranje uslova za formiranje i rad centra za karijerno vođenje i savetovanje studenata koji su dobili stipendiju Fonda za mlade talente Republike Srbije.

- Međunarodna godina mladih (12. avgust 2010 - 12. avgust 2011) biće upamćena u Srbiji i po tome što su mladi u našoj zemlji, prvi put u istoriji, dobili svoj zakon. Zakon o mladima (u daljem tekstu: ZOM) donela je Skupština RS 5. jula 2011. godine

Zakon o mladima zasniva se na definisanju okvira i uslova za podršku mladima u organizovanju, društvenom delovanju, razvoju i ostvarivanju potencijala na ličnu i društvenu dobrobit, definisanju strukture omladinskog sektora, kako na državnom tako i nevladinom nivou, sa jasnim definisanjem nadležnosti, prava, obaveza i odgovornosti u zavisnosti od odgovarajućeg nivoa, afirmaciji autonomije omladinskih udruženja, udruženja za mlade, saveza i krovnih saveza. Zakon predviđa formiranje Saveta za mlade Vlade Republike Srbije u kojem će, pored ostalih najvažnijih subjekata iz ove oblasti, biti zastupljeni i mladi, kao i mogućnost formiranja saveta na pokrajinskom i lokalnom nivou. Pored toga, ZOM definiše ulogu kancelarija za mlade i prvi put jasno određuje javni interes u oblastima omladinskog sektora na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou. Zakon je usklađen sa okvirima evropske omladinske politike i predviđa mogućnost za osnivanje Agencije za mlade u cilju pune realizacije programa Evropske unije namenjenog mladima.

MOS se prilikom izrade Zakona o mladima opredelilo za širok konsultativni proces, što jeste teži put ali je i put koji daje bolje rezultate. Konsultovanje onih na koje će se zakon odnositi je deo sistema vrednosti koju MOS želi da uspostavi u Srbiji, a i način da se vrati poverenje mladih u institucije. Tokom izrade Nacrta zakona sprovedene su dve faze konsultativnog procesa, uz učešće svih relevantnih aktera u omladinskoj politici: predstavnici mladih, kancelarija za mlade, jedinica lokalne samouprave, udruženja građana, relevantnih državnih institucija, ministarstava, Stalne konferencije gradova i opština, Odbora za omladinu i sport Narodne skupštine RS, medija, privrednog sektora, donatorskih organizacija itd. U prvoj fazi procesa, uz uključivanje lokalnih kancelarija za mlade, održano je 45 okruglih stolova na kojima je učestvovalo oko 1.500 mladih iz omladinskih organizacija i lokalnih institucija. Uzimajući u obzir rezultate ovog procesa i urađene analize domaćeg i evropskog zakonodavsta, izrađen je prvi radni tekst zakona. U drugoj fazi konsultativnog procesa, održano je 29 okruglih stolova po okruzima Srbije, sa više od 1.000 učesnika, nakon čega je pripremljen Nacrt zakona o mladima i održana javna rasprava u šest gradova prema programu koji je usvojio Odbor za javne službe Vlade na predlog ministarstva. Posebno treba istaći da su mladi, od samog početka u januaru 2010. godine, aktivno učestvovali u svim fazama izrade ovog zakona. Najveći deo rešenja sadržanih u usvojenom zakonu, upravo su rezultat zahteva mladih izraženih u konsultativnom procesu.

Donošenjem ovakvog zakona, Republika Srbija je još jednom potvrdila spremnost da se ide u susret potrebama mladih u Republici Srbiji, kao i da prati osnovne smernice evropske omladinske politike iskazane kroz dokumenta kao što su „Agenda 2020“ Saveta Evrope, Strategija za mlade Evropske unije „Mladi - ulaganje i osnaživanje“, kao i Strategija „Evropa 2020“, u kojoj je značaj mladih i sistemskog bavljenja mladima posebno istaknut kroz program Mladi u pokretu.

U skladu sa Zakonom o mladima, ministar omladine i sporta je doneo Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza (u daljem tekstu: Pravilnik o Jedinstvenoj evidenciji) i Pravilnik o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora (u daljem tekstu: Pravilnik o finansiranju).

- Pravilnik o Jedinstvenoj evidenciji donet je radi organizovanog i sistematskog praćenja stanja u oblastima omladinskog sektora i praćenja sprovođenja omladinske politike, kao i finansiranja programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora. Pravilnikom se bliže uređuje sadržina i način vođenja Jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza od strane MOS. Evidencija će biti formirana kao jedinstvena, centralna, elektronska baza podataka udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza.

Više informacija o Jedinstvenoj evidenciji, kao i obrasce za evidenciju možete pronaći ovde

- Pravilnikom o finansiranju propisuju se način odobravanja programa ili projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora, kao i način dodele sredstava za njihovo sprovođenje i način izveštavanja o rezultatima koji su datom implementacijom postignuti.

 
Top