Министарство омладине и спорта Републике Србије - Нормативни део

МОС се од самог оснивања бавио креирањем стратешких и законских докумената у области омладинске политике. Донета су следећа нормативна акта:

- Влада Републике Србије донела је, на предлог МОС-а, 9. маја 2008. године Националну стратегију за младе (у даљем тексту: НСМ), у чијој је изради, поред МОС, учествовало 16 министарстава, 47 организација цивилног друштва, бројна друга удружења, стручњаци - и чак 16.000 младих људи, уз одвијање широког консулативног процеса који је иницирао и организовао МОС. На основу исказаних потреба младих, а узимајући у обзир домаћи контекст и 11 индикатора омладинске политике које је препоручио Савет Европе, у НСМ је утврђено 11 општих циљева који се разрађују кроз специфичне циљеве и мере које воде њиховом остваривању. Сам процес израде НСМ подвргнут је евалуацији независног експерта Савета Европе, Фина Денстада, који је позитивна искуства из Србије навео као пример добре праксе у свом приручнику о омладинској политици.

- Акциони план за спровођење НСМ за период 2009-2014. године Влада је донела 22. јануара 2009. године.

Израду НСМ пратила је анализа различитих домаћих и међународних докумената и истраживања из области омладинске политике што се наставило и током њене примене.

- Влада Републике Србије је, на предлог МОС-а, донела 4. марта 2010. године Стратегију каријерног вођења и саветовања у Републици Србији (у даљем тексту: СКВИС), са Акционим планом за њено спровођење.

Каријерно вођење и саветовање један је од основних инструмената развоја људских ресурса којим се постижу како образовни циљеви тако и циљеви економског развоја и циљеви социјалне једнакости и укључености. МОС је препознајући важност доношења овог стратешког документа за развој људских ресурса, а посебно за младе, што је и дефинисано у АП за спровођење НСМ, иницирало и координирало са Министарством просвете и науке, Министарством економије и регионалног развоја, Националном службом за запошљавање, Привредном комором Србије и цивилним сектором израду истог.У Акционом плану за спровођење СКВИС за период 2010-2014. године, предвиђено је, између осталог, и континуирано промовисање каријерног вођења и саветовања, низ активности канцеларија за младе које су у функцији боље информисаности, доношења утемељених одлука у избору каријере и лакше запошљивости младих, као и стварање услова за формирање и рад центра за каријерно вођење и саветовање студената који су добили стипендију Фонда за младе таленте Републике Србије.

- Међународна година младих (12. август 2010 - 12. август 2011) биће упамћена у Србији и по томе што су млади у нашој земљи, први пут у историји, добили свој закон. Закон о младима (у даљем тексту: ЗОМ) донела је Скупштина РС 5. јула 2011. године

Закон о младима заснива се на дефинисању оквира и услова за подршку младима у организовању, друштвеном деловању, развоју и остваривању потенцијала на личну и друштвену добробит, дефинисању структуре омладинског сектора, како на државном тако и невладином нивоу, са јасним дефинисањем надлежности, права, обавеза и одговорности у зависности од одговарајућег нивоа, афирмацији аутономије омладинских удружења, удружења за младе, савеза и кровних савеза. Закон предвиђа формирање Савета за младе Владе Републике Србије у којем ће, поред осталих најважнијих субјеката из ове области, бити заступљени и млади, као и могућност формирања савета на покрајинском и локалном нивоу. Поред тога, ЗОМ дефинише улогу канцеларија за младе и први пут јасно одређује јавни интерес у областима омладинског сектора на републичком, покрајинском и локалном нивоу. Закон је усклађен са оквирима европске омладинске политике и предвиђа могућност за оснивање Агенције за младе у циљу пуне реализације програма Европске уније намењеног младима.

МОС се приликом израде Закона о младима определило за широк консултативни процес, што јесте тежи пут али је и пут који даје боље резултате. Консултовање оних на које ће се закон односити је део система вредности коју МОС жели да успостави у Србији, а и начин да се врати поверење младих у институције. Током израде Нацрта закона спроведене су две фазе консултативног процеса, уз учешће свих релевантних актера у омладинској политици: представници младих, канцеларија за младе, јединица локалне самоуправе, удружења грађана, релевантних државних институција, министарстава, Сталне конференције градова и општина, Одбора за омладину и спорт Народне скупштине РС, медија, привредног сектора, донаторских организација итд. У првој фази процеса, уз укључивање локалних канцеларија за младе, одржано је 45 округлих столова на којима је учествовало око 1.500 младих из омладинских организација и локалних институција. Узимајући у обзир резултате овог процеса и урађене анализе домаћег и европског законодавста, израђен је први радни текст закона. У другој фази консултативног процеса, одржано је 29 округлих столова по окрузима Србије, са више од 1.000 учесника, након чега је припремљен Нацрт закона о младима и одржана јавна расправа у шест градова према програму који је усвојио Одбор за јавне службе Владе на предлог министарства. Посебно треба истаћи да су млади, од самог почетка у јануару 2010. године, активно учествовали у свим фазама израде овог закона. Највећи део решења садржаних у усвојеном закону, управо су резултат захтева младих изражених у консултативном процесу.

Доношењем оваквог закона, Република Србија је још једном потврдила спремност да се иде у сусрет потребама младих у Републици Србији, као и да прати основне смернице европске омладинске политике исказане кроз документа као што су „Агенда 2020“ Савета Европе, Стратегија за младе Европске уније „Млади - улагање и оснаживање“, као и Стратегија „Европа 2020“, у којој је значај младих и системског бављења младима посебно истакнут кроз програм Млади у покрету.

У складу са Законом о младима, министар омладине и спорта је донео Правилник о садржају и начину вођења Јединствене евиденције удружења младих, удружења за младе и њихових савеза (у даљем тексту: Правилник о Јединственој евиденцији) и Правилник о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора (у даљем тексту: Правилник о финансирању).

- Правилник о Јединственој евиденцији донет је ради организованог и систематског праћења стања у областима омладинског сектора и праћења спровођења омладинске политике, као и финансирања програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора. Правилником се ближе уређује садржина и начин вођења Јединствене евиденције удружења младих, удружења за младе и њихових савеза од стране МОС. Евиденција ће бити формирана као јединствена, централна, електронска база података удружења младих, удружења за младе и њихових савеза.

Више информација о Јединственој евиденцији, као и обрасце за евиденцију можете пронаћи овде

- Правилником о финансирању прописују се начин одобравања програма или пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора, као и начин доделе средстава за њихово спровођење и начин извештавања о резултатима који су датом имплементацијом постигнути.

 
Top