Lokalni savet za mlade

U skladu sa Zakonom o mladima, Savet za mlade je savetodavno telo Skupštine opštine/grada koje podstiče, usklađuje i prati aktivnosti u vezi sa razvojem, ostvarivanjem i sprovođenjem omladinske politike na lokalnom nivou i predlaže mere za njeno unapređivanje.

Savet za mlade ima dve značajne uloge koje ga čine ključnim za funcionalni razvoj i sprovođenje lokalne omladinske politike: (1) Savet za mlade je telo koje omogućuje mladima da aktivno učestvuju u donošenju odluka (2) Savet za mlade je telo za umrežavanje i međusektorsku saradnju različitih institucija koje se u nekom delu svoje delatnosti bave mladima (škole, NSZ, CSR, MUP, DZ,...).

Osnivanje Saveta za mlade treba da bude definisano Statutom opštine/ grada, čime se obezbeđuje legitimitet i javnost rada Saveta za mlade. Ovaj način osnivanja saveta preporučuju MOS i Stalna Konferencija Gradova i Opština (SKGO) u predlogu Modela Statuta gradova/opština. Najmanje polovinu članova Saveta za mlade treba da čine mladi uzrasta od 15 do 30 godina. Osim mladih, preporuka je da se u Savet uključe predstavnici institucija u čijem su delokrugu oblasti od interesa za mlade, predstavnici udruženja mladih, udruženja za mlade i ugledni stručnjaci.

 
 
Top