Локални савет за младе

У складу са Законом о младима, Савет за младе је саветодавно тело Скупштине општине/града које подстиче, усклађује и прати активности у вези са развојем, остваривањем и спровођењем омладинске политике на локалном нивоу и предлаже мере за њено унапређивање.

Савет за младе има две значајне улоге које га чине кључним за фунционални развој и спровођење локалне омладинске политике: (1) Савет за младе је тело које омогућује младима да активно учествују у доношењу одлука (2) Савет за младе је тело за умрежавање и међусекторску сарадњу различитих институција које се у неком делу своје делатности баве младима (школе, НСЗ, ЦСР, МУП, ДЗ,...).

Оснивање Савета за младе треба да буде дефинисано Статутом општине/ града, чиме се обезбеђује легитимитет и јавност рада Савета за младе. Овај начин оснивања савета препоручују МОС и Стална Конференција Градова и Општина (СКГО) у предлогу Модела Статута градова/општина. Најмање половину чланова Савета за младе треба да чине млади узраста од 15 до 30 година. Осим младих, препорука је да се у Савет укључе представници институција у чијем су делокругу области од интереса за младе, представници удружења младих, удружења за младе и угледни стручњаци.

 
 
Top