Lokalni akcioni plan za mlade

Lokalni akcioni plan za mlade (LAP za mlade) je strateški opštinski/gradski dokument koji definiše prioritetne oblasti za mlade i aktivnosti koje odgovaraju na specifične potrebe mladih te sredine. Lokalnim akcionim planom obezbeđuje se doprinos sprovođenju ciljeva i prioriteta Nacionalne strategije za mlade na lokalnom nivou, kao i drugih sektorskih strategija koje utiču na život mlade osobe (npr. akcioni planovi za decu, omladinsko preduzetništvo, strategija za razvoj zdravlja mladih, zapošljavanja, itd.), te međunarodnih dokumenata iz oblasti omladinske politike.

Lokalne samouprave, kroz proces izrade i sprovođenja LAPa za mlade obezbeđuju: plansko i dugoročno zadovoljenje potreba mladih; kreiranje inovativnih mera i usluga prilagođenih stvarnim potrebama mladih u konkretnoj lokalnoj sredini; ekonomičnije korišćenje postojećih resursa (materijalnih, tehničkih i ljudskih); unapređenu saradnju, kroz umrežavanje lokalnih institucija i organizacija; ekonomičnije i efikasnije trošenje opštinskog budžeta namenjenog omladinskim programima; mogućnost uspešnog korišćenja alternativnih izvora finansiranja.

Ove rezultate je moguće ostvariti kroz: definisanje prava, obaveza i odgovornosti svih zainteresovanih strana; uspostavnjanje institucionalnih mehanizama za učešće mladih; primenu pristupa zasnovanog na podacima; posmatranje mladih kao resursa društva i prepoznavanje njihovih potencijala; kreiranje sistemskih rešenja za dugoročno finansiranje rada KZM i implementaciju LAPa kroz formiranje posebnih budžetskih stavki; umrežavanje lokalnih aktera u cilju identifikacije i efikasnijeg korišćenja postojećih resursa za sprovođenje omladinskih aktivnosti; pozicioniranje kancelarije za mlade  kao relevantnog aktera u oblasti omladinske politike; stvaranje pozitivne klime u široj zajednici za rad sa mladima kao lokalnim resursom...

Preporučeni koraci za uspešnu izradu LAPa za mlade su :

Definisanje metodologije izrade LAPa za mlade koja treba da obuhvati sve konkretne korake koje lokalna samouprava i kancelarija za mlade treba da preduzmu kako bi proces lokalnog akcionog planiranja bio uspešan. Kao pomoć lokalnim samoupravama u ovom procesu, GIZ je kroz projekat „JAČANjE STRUKTURA ZA OSNAŽIVANjE I PARTICIPACIJU MLADIH“ izradio priručnik za izradu LAP-a. Svrha Priručnika za izradu LAPa za mlade je predstavljanje koraka u procesu izrade LAPa za mlade, kao i  objašnjenje zašto su ti koraci važni u procesu izrade lokalnih akcionih planova za mlade.

Definisanje matrice predstavlja strukturu LAPa za mlade. Postojanje Matrice omogućava da članovi Saveta za mlade / Radne grupe za izradu LAPa, imaju jasan pregled koja vrsta i obim informacija je neophodna za uspešnu izradu LAPa. Matrica treba da sadrži ciljeve, aktivnosti, očekivane rezultate, nocioce aktivnosti, vremenski okvir i indikatore.

Aktivno učešće mladih i drugih ključnih aktera na opštinskom nivou su preduslov za uspešnu izradu i sprovođenje LAPa za mlade.

 
Top