Локални акциони план за младе

Локални акциони план за младе (ЛАП за младе) је стратешки општински/градски документ који дефинише приоритетне области за младе и активности које одговарају на специфичне потребе младих те средине. Локалним акционим планом обезбеђује се допринос спровођењу циљева и приоритета Националне стратегије за младе на локалном нивоу, као и других секторских стратегија које утичу на живот младе особе (нпр. акциони планови за децу, омладинско предузетништво, стратегија за развој здравља младих, запошљавања, итд.), те међународних докумената из области омладинске политике.

Локалне самоуправе, кроз процес израде и спровођења ЛАПа за младе обезбеђују: планско и дугорочно задовољење потреба младих; креирање иновативних мера и услуга прилагођених стварним потребама младих у конкретној локалној средини; економичније коришћење постојећих ресурса (материјалних, техничких и људских); унапређену сарадњу, кроз умрежавање локалних институција и организација; економичније и ефикасније трошење општинског буџета намењеног омладинским програмима; могућност успешног коришћења алтернативних извора финансирања.

Ове резултате је могуће остварити кроз: дефинисање права, обавеза и одговорности свих заинтересованих страна; успоставњање институционалних механизама за учешће младих; примену приступа заснованог на подацима; посматрање младих као ресурса друштва и препознавање њихових потенцијала; креирање системских решења за дугорочно финансирање рада КЗМ и имплементацију ЛАПа кроз формирање посебних буџетских ставки; умрежавање локалних актера у циљу идентификације и ефикаснијег коришћења постојећих ресурса за спровођење омладинских активности; позиционирање канцеларије за младе  као релевантног актера у области омладинске политике; стварање позитивне климе у широј заједници за рад са младима као локалним ресурсом...

Препоручени кораци за успешну израду ЛАПа за младе су :

Дефинисање методологије израде ЛАПа за младе која треба да обухвати све конкретне кораке које локална самоуправа и канцеларија за младе треба да предузму како би процес локалног акционог планирања био успешан. Као помоћ локалним самоуправама у овом процесу, ГИЗ је кроз пројекат „ЈАЧАЊЕ СТРУКТУРА ЗА ОСНАЖИВАЊЕ И ПАРТИЦИПАЦИЈУ МЛАДИХ“ израдио приручник за израду ЛАП-а. Сврха Приручника за израду ЛАПа за младе је представљање корака у процесу израде ЛАПа за младе, као и  објашњење зашто су ти кораци важни у процесу израде локалних акционих планова за младе.

Дефинисање матрице представља структуру ЛАПа за младе. Постојање Матрице омогућава да чланови Савета за младе / Радне групе за израду ЛАПа, имају јасан преглед која врста и обим информација је неопходна за успешну израду ЛАПа. Матрица треба да садржи циљеве, активности, очекиване резултате, ноциоце активности, временски оквир и индикаторе.

Активно учешће младих и других кључних актера на општинском нивоу су предуслов за успешну израду и спровођење ЛАПа за младе.

 
Top