Канцеларија за младе

Одмах по формирању, Министартво омладине и спорта је покренуло иницијативу за отварање канцеларија за младе широм Србије. Пре формирања Министарства постојало је пет канцеларија за младе. Главни циљ формирања локалних канцеларија за младе је стварање услова у локалним срединама - општинама и градовима у Србији за квалитетнији живот младих и за њихово активно учешће у друштву на личну и друштвену добробит.

Канцеларија за младе (КЗМ) је део локалне управе и представља први у низу субјеката којим је започео развој омладинске политике у општинама и градовима у Србији. КЗМ обавља послове који се односе на: планирање, спровођење и праћење развоја омладинске политике на локалном нивоу, иницирање и праћење спровођења Локалног акционог плана за младе, успостављање сарадње са свим релевантним партнерима, њихово умрежавање, комуникација и међусобна координација, као и информисање младих.

Један од важних актера за ефикасно спровођење Националне стратегије за младе и Акционог плана за њену реализацију су управо КЗМ.Сви стратешки документи подржавају отварање и рад канцеларија за младе, јер је  „управо  локална политика према младима понекад важнија и од националне политике, јер велике стратегије спушта на локални ниво, где се прецизније идентификују потребе младих на које се затим ефикасније може одговорити.“

КЗМ обавља послове који се односе на: планирање, спровођење и праћење развоја омладинске политике на локалном нивоу; иницирање и праћење спровођења Локалног акционог плана за младе (ЛАП); успостављање сарадње са свим релевантним партнерима, њихово умрежавање, комуникација и међусобна координација; информисање младих; подстицање активизма младих, комуникација са младима, удружењима младих и удружењима за младе, заговарање и обезбеђивање учешћа младих у процесима доношења одлука; пружање подршке иницијативама младих и удружењима младих/за младе;  пружање подршке реализацији програма и пројеката за неформално образовање младих; пружање подршке раду Савета за младе, Омладинским клубовима, волонтерским и другим сервисима за младе; редовно праћење потреба младих, анализу трендова, стања и потреба рањивих група младих и степен и квалитет њиховог социјалног укључива; вођење базе података о активним удружењима младих, удружењима за младе и  неформалним групама младих.

КЗМ је намењена свим младима, без обзира на: пол, расу, националну припадност, верско убеђење, језик, друштвено порекло, имовинско стање, чланство у политичким, синдикалним и другим организацијама, психички или физички инвалидитет, здравствено стање, физички изглед, сексуалну оријентацију, родни идентитет и друга стварна, односно претпостављена лична својства.

СТАНАДРДИ РАДА КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ

Стандарди рада  КЗМ дефинишу квалитет који је неопходно постићи у раду КЗМ. Да би се достигли стандарди неопходно је да јединица локалне самоуправе обезбеди услове за реализацију одговарајућих активности кроз рад канцеларије за младе и омладинског клуба.

Реализација активности које  КЗМ и ОК спроводе  требало би да воде ка испуњавању стандарда у складу са  локалним ресурсима (материјалним, техничким и људским) и специфичним локалним потребама младих.

КЗМ ће успешно радити уколико  реализује активности којима се обезбеђује (1)  добро управљање КЗМ, (2) активно партнерство са локалним актерима, (3) висок степен учешћа младих у локалној омладинској политици и (4) инклузивна омладинска политика.

Сарадња и партнерство са општинама и градовима у Србији су подржани од стране Министарства омладине и спорта кроз неколико мера:

Пружање стручно-техничке помоћи ЈЛС у формирању и раду КЗМ се огледала у пружању информација о значају и областима рада КЗМ као и помоћ у изради оснивачких аката и формирању Савета за младе (ГТЗ, УСАИД, УН агенције, ИОМ, ОЕБС, Британски савет, Република Италија, Краљевина Норвешка, Велика Британија, Савезна Република Немачка).

Обука координатора локалних канцеларија за младе – МОС је у претходном периоду самостално или у сарадњи са међународним партнерима (Савет Европе, ГИЗ, УСАИД, ОЕБС, УН агенције, Британски савет, Краљевина Норвешка, Савезна Република Немачка, Република Италија, Краљевина Холандија) обезбедио низ разноврсних обука намењених координаторима новоформираних КЗМ. Циљ обука је био јачање капацитета координатора и активиста КЗМ ради успешнијег рада КЗМ. Обуке су, између осталог, обухватиле: опис послова и задатака локалних координатора, aктивности које могу да се реализују у оквиру канцеларија за младе, идентификација локалних партнера канцеларија за младе и модела сарадње, кораци у изради ЛАПа, писање пројеката; комуникација и медијска писменост; како обезбедити алтернативне изворе финансирања; подизање капацитета координатора за укључивање у програме ЕУ и европске интеграције, и за коришћење програма „Млади у акцији“; каријерно вођење и саветовање; подстицање активног учешћа младих; инклузија осетљивих група; толеранција; омладинско предузетништво, финансијска писменост. Наведене едукације су омогућиле да координатори, од самог почетка рада, осмишљавају и реализују активности које су реалне, одрживе и усмерене на стварне потребе младих у свакој локалној самопурави. 

Финансирање пројеката јединица локалне самоуправе у циљу формирања и реализације активности канцеларија за младе и омладинских клубова у циљу побољшања положаја младих на локалном нивоу

 

Top